Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Kombinasjonslokaler, Frekhaug, Alver

Nye kombinasjonslokaler til salgs i Mjåtveit Næringspark på Frekhaug!

Nå har du muligheten til å sikre deg ditt eget kombinasjonslokale i et næringsområde i stor vekst.

Kombinasjonslokalene har et fleksibelt bruksområde og er ideelle for små og mellomstore bedrifter som har behov for lager eller produksjonslokaler med administrasjonsdel/kontor.

Bygging igangsatt - 2 av 5 allerede solgt!

Nettopris for merverdiavgiftspliktig virksomhet,
fra ca kr 4 290 000 eks mva.

Transaksjonen skjer som salg av alle aksjene i et nyopprettet aksjeselskap. Dette selskapet eier, og har hjemmel til den aktuelle seksjonen. Det tilkommer derfor ingen dokumentavgift.

Beliggenhet:

Tomten ligger i Mjåtveit Næringspark, og grenser til bla. XL Bygg. Kun 7 min fra Knarvik, 18 min fra Åsane og 25 min fra Bergen.

Vil du vite mer? Ta kontakt eller meld interesse!

Meld interesse!

Var det ikke dette du lette etter? Sjekk ut våre ordinære lagerseksjoner på Frekhaug her!

Hvem er Lagerseksjoner?

Lagerseksjoner AS holder til i Grimstad og er Norges største leverandør av selveide lagerseksjoner og kombinasjonslokaler til privat personer og næringsdrivende. Vi har solgt over 1000 lagerseksjoner til fornøyde kjøpere på 25 ulike lokasjoner i Norge. Våre lagerseksjoner har høy kvalitet og vi skårer svært godt i kundeundersøkelser.

Kombinasjonslokalene leveres med:

 • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
 • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
 • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
 • mesanin
 • isolert bygg m/radonsperre
 • egne biloppstillingsplasser utenfor hver seksjon
 • vindusflater som tilfredstiller arbeidsmiljølovens krav til dagslys

Ta gjerne kontakt med meg for hjelp

Rosslandsvegen 372, 5918 Frekhaug, Norway

Del av gnr. 322, bnr. 299, Alver kommune.

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.

Bruttoareal bygg er ca. 1350 m².
Tomteareal er ca. 3,6 da.

Området er regulert til næringsformål, service/industri.

Lagerseksjonene er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), omsøkt til bruk som lager og kontor.
Mesanin er forberedt for innredning av kontorer (forutsetter egen søknad).
Innvendig fri høyde til takplater er ca. 7 m. Underliggende dragere ligger i aksene.
Betonggulvet har radonsperre, er isolert, stålglattet og støvbundet.

Mesanin består av TRP-dekke med sponplategulv.

Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål.
Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer. Bygget er dimensjonert for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m) og for temperatursone 5 - 15 C°. Ved innredning av mesanin kreves det ytterligere isolering og ventilasjon.
Veggene mellom seksjonene holder brannklasse EI30. Dette innebærer at veggene yter brannmotstand i minimum 30 minutter.

Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.
Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 5 kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør.
Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold. Egne strømmålere for seksjonen er plassert i teknisk rom. Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med
direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Seksjonene selges som kombinasjonslokaler, men uten ventilasjon og innredning. Forberedt for innredning av kontor på mesanin.
Det er seksjonseiers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk og eventuelle tiltak tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter.

Seksjonseier er ansvarlig for å undersøke om tiltaket
er søknadspliktig. Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet.

Nummerering ved porter. Mulighet for profilering av egen virksomhet iht. fasadetegning.

To parkeringsplasser langs fasade utenfor egen seksjon, samt felles parkering langs tomtegrense i sør.

Tomteareal er ca. 3,6 da på eiet tomt. Flat, opparbeidet og asfaltert tomt. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

Transaksjonen skjer som salg av alle aksjene i et nyopprettet aksjeselskap. Dette selskapet eier, og har hjemmel til den aktuelle seksjonen. Det tilkommer derfor ingen dokumentavgift.

Hele aksjekjøpet betales ved overtagelsen.

Kjøper må fremlegge finansieringsbekreftelse fra bank ved
underskrift av kjøpsbekreftelse.

Eiendommen forventes ferdigstilt ca. 8 måneder etter byggestart. Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato i god tid før dette skjer, og kjøper plikter også å overta tidligere dersom bygge-
tiden blir kortere.

Estimert ferdigstillelse/overtakelse Q2/Q3 2024

 • Tinglysningsgebyr for pant: kr 585,-.

Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar og innredning.

Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

Offentlig via private stikkledninger.

Felleskostnader stipuleres til ca. 85 kr/kvm per år. Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, andel av medlemskap i veilag, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.

Ikke oppgitt/ikke kjent.

 • Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.
 • Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.
 • Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Lagerseksjoner AS, org.nr. 919 162 287

Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

§ 1 Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rosslandsvegen 372. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen (gnr. 300, bnr. 299) i Alver kommune med fellesanlegg av enhver art, herunder atkomst og parkering.

Eiendommen er et næringssameie med til sammen 5 seksjoner fordelt iht. seksjoneringsbegjæringen.

§ 2 Sameiet skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av juni. Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 8 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Ved avstemming regnes flertallet etter sameiebrøken slik at hver seksjonseier stemmer i henhold til sin eierandel.

§ 3 Sameiemøtet skal behandle de saker som fremkommer av innkallingen, dog minimum:

Styrets årsberetning

Sameiets regnskap for foregående kalenderår og budsjett for inneværende kalenderår.

Valg av styre

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameier møtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede.

§ 4 Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer. Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte
stemmene. Styrelederen velges særskilt for ett år av gangen. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av de 3 styremedlemmene er til stede.

§ 5 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

Innvendig vedlikehold: påhviler den enkelte seksjonseier

Utvendig vedlikehold: påhviler sameiet i fellesskap.

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og
vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet eller andre
arealer sameieren har enerett til å bruke. For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin eierbrøk.

Dersom en seksjonseier/leier driver virksomhet eller
iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig høye kostnader kan
vedkommende seksjonseier pålegges å bære en større del av kostnadene. Slik endring kan fastsettes av sameiemøtet med 2/3 flertall.

Forsikring: Bygget forsikres av sameiet. Hver seksjonseier forsikrer inventar og innredning i egen seksjon.

Uteareal: Hver seksjon disponerer to biloppstillingsplasser langs fasaden utenfor egen seksjon. Dersom det er fellesparkering på sameiets tomt, er det opp til styre å regulere bruken av disse i samråd med seksjonseierne. Øvrig tomteareal skal være disponibelt til felles manøvreringsareal. Dersom en seksjoneier ønsker å benytte sameiets tomt utenfor egen seksjon, og dette ikke er til hinder eller ulempe for andre, skal bruk og omfang avklares med styret.

Areal langs tomtegrense mot tilstøtende byggetrinn fungerer som felles trafikkareal.

Sameiene/eierne av tilstøtende byggetrinn har et felles ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur. Kostnadene for drift og vedlikehold av hele adkomstveien/infrastruktur fordeles likt på de aktuelle eiendommene.

Profilering: Hver seksjon har nummerering ved port. Det er for øvrig avsatt plass til profilering av egen virksomhet iht. fasadetegninger. Byggets fasader er fellesareal og skal være «rene» og enhetlige. Evt. tekniske installasjoner som varmepumper o.l. skal plasseres enhetlig iht. bestemmelser gjort av sameiet.

§ 6 Bygging/tiltak i en seksjon: Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er lagt til rette for at seksjonene kan innredes med kontor el. på mesanin.
Dersom mesanin innredes med kontor el. må seksjonseier påse at dette gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter, samt at
nødvendige søknader sendes til rette instanser.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med
formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig
ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene.

§ 7 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskaps-
førsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på
ordinært sameiermøte. Sameiet er revisjonspliktig. Ved eierskifte kan forretningsfører/sameie kreve et eierskiftegebyr.

§ 8 For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder

reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr 65. Trådt i kraft 1. januar 2018.

Vis hele listen Lukk listen

Nå har jeg plass til alt!

Nå har jeg plass til alt

Når garasjen er så tettpakket av hagemøbler, verktøy og utstyr at du må skvise inn bilen, og båten i tillegg har vinteropplag i oppkjørselen. Ja, da er det på tide å gjøre noe. Det var i alle fall slik Lars Erik tenkte. Løsningen på lagerutfordringen fant han i et nytt lagerbygg fra Lagerseksjoner.

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi vil besvare din henvendelse innen kort tid.

Les hvordan andre bruker seksjonen sin her.

Et kombinasjonslokale er et mulighetsrom

Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte kombinasjonslokaler med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger.

Du tilpasser det selv til din virksomhets behov.

Les mer om oss her

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi vil besvare din henvendelse innen kort tid.

Les hvordan andre bruker seksjonen sin her.