Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Brønnøysund

Salget av lager på trinn 1 er i gang!

Prosjektet i Brønnøysund på Salhusmarka er vårt nåværende nordligste byggeprosjekt. Først ut er Trinn 1, med tilsammen 12 lagerseksjoner til salgs. Trinn 1 er stipulert å stå ferdig for overtakelse 2024.

Beliggenhet:

Tomten ligger på Salhusmarka, kun 6 minutter fra Brønnøysund sentrum.

Byggene deles inn i eierseksjoner med moduler på 60 m² og 120 m² BTA og størrelsene er fleksible innenfor aksesystemet; 60-120-180-240 m² osv.
Gjør hverdagen enklere, kjøp et lager.
Frigjør plass, samtidig som du investerer i noe varig.

Stipulert overtakelse er 2024.

Priser:

 • 60 kvm: 1.290.000 NOK
 • 120 kvm: 2.580.000 NOK

  Er du nysgjerrig på hvordan en seksjon ser ut?

  Ta kontakt for å avtale visning eller meld interesse!

  Meld interesse!

  Hvem er Lagerseksjoner?

  Lagerseksjoner AS holder til i Grimstad og er Norges største leverandør av selveide lagerseksjoner til privat personer og næringsdrivende. Vi har solgt over 1000 lagerseksjoner til fornøyde kjøpere på 21 ulike lokasjoner i Norge. Våre lagerseksjoner har høy kvalitet og vi skårer svært godt i kundeundersøkelser.

  Lagerseksjonene leveres med:

  • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
  • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
  • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
  • hvert bygg er sikret med betongbrystning ca 100 cm opp på yttervegg (dette er svært viktig for å unngå slitasjeskader på vegg over tid)

  Hva er en lagerseksjon:

  • Selveid lager i egen seksjon i felles bygg. Sameiet drifter hvert enkelt bygg – du kjøper bare selve seksjonen.
  • Ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted, lagerplass. Seksjonene har også god plass til utstyr og verktøy.
  • Standardstørrelser på 72 og 144 kvm BTA (mulig å slå sammen 2 stk 72 kvm til en 144 kvm – eller øke fra 144 til 216, 288, 360 osv. 72 kvm er minste nedre størrelse)
  • isolerte
  • fleksible på størrelse og type bruk

  Ta gjerne kontakt med meg for hjelp

  Lars Elvedal

  Lars Elvedal

  Prosjektselger

  Nåværende adresse er Salhusmarka 20, 8907 Brønnøysund

  Gnr. 105 bnr. 711, Brønnøysund kommune.

  Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.

  Bruttoareal bygg er ca. 960 m².
  Tomten er under fradeling.

  Området er regulert til industri/lager iht. reguleringsplan.

  • Lagerseksjonene er isolerte og prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), godkjent til bruk som lager og garasje. Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 m. Underliggende dragere ligger i aksene. Betonggulvet er stålglattet og støvbundet.
  • Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer.
  • Bygget er dimensjonert for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m) og for temperatursone 5 - 15 C°. Veggene mellom seksjonene holder brannklasse EI30. Dette innebærer at veggene yter brannmotstand i minimum 30 minutter.
  • Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.
  • Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling og intern vannmåler for seksjonen er tilvalg.
  • Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør. Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold. Egne strømmålere for seksjonen er plassert i teknisk rom.
  • Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.
  • Seksjonen(e) er ikke beregnet for varig opphold eller permanente arbeidsplasser.

  Seksjonene selges som lager, uten ventilasjon og innredning. Det er seksjonseiers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller gjeldende regler og forskrifter.

  Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter. Seksjonseier er ansvarlig for å undersøke om tiltaket er søknadspliktig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

  Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet.

  Nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

  Parkeringsplass til hver seksjon iht. sameiets vedtekter.

  Tomteareal er ca. 4 753 da på eiet tomt. Flat, opparbeidet og asfaltert tomt. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

  Hele seksjonen betales ved overtagelsen. Overtagelse skjer etter nærmere avtale.

  Kjøper må fremlegge finansieringsbekreftelse fra bank ved underskrift av endelig kjøpekontrakt.

  I den utstrekning kjøper skulle ønske fordyrende eller andre løsninger eller utførelser, skal dette avtales særskilt mellom kjøper og selger, og kjøper er innforstått med at kostnadene ved dette kommer i tillegg til den faste prisen.

  Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

  • alle offentlige godkjenner for den prosjekterte bebyggelse foreligger
  • styret i Lagerseksjoner Nord-Norge AS beslutter bygging.

  Kjøper og selger står fritt til å trekke seg fra inngått handel dersom ikke slike tillatelser er gitt innen 01.09.2023. Selger plikter å sette i gang bygging innen rimelig tid etter gitt igangsettingstillatelse.

  Det er for tiden stor usikkerhet rundt tilgang på råvarer og materiell. Dette kan påvirke våre leveranser og fremdrift i prosjektet.

  Eiendommen forventes ferdigstilt ca. 8 måneder etter byggestart. Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato i god tid før dette skjer og kjøper plikter også å overta tidligere dersom byggetiden blir kortere.

  • BT1: Stipulert ferdigstillelse er andre halvår 2024

  Kjøpesum inkluderer merverdiavgift. Mva. registrert selskap med mva.-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse motta en justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca. 10% av kjøpesummen.

  • Dokumentavgift til staten: 2,5% av seksjonens andel av tomteverdi.
  • Tinglysningsgebyr for skjøte: kr 525,-.

  Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar.

  Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

  Offentlig via private stikkledninger.

  Felleskostnader stipuleres til ca. 85 kr/kvm per år. Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.

  Ikke oppgitt/ikke kjent.

  • Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.
  • Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.
  • Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.
  • Alle 3D-bilder/tegninger er å betrakte som illustrasjoner.

  Lagerseksjoner Nord-Norge AS, org.nr. 926 590 766

  Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

  § 1 Eierseksjonssameiets navn er "Sameiet XX", 8907 Brønnøysund. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen (gnr. xxx, bnr. xxxx) i Brønnøy kommune med fellesanlegg av enhver art, herunder atkomst og parkering.

  Eiendommen er et næringssameie med XX seksjoner fordelt iht. seksjoneringsbegjæringen.

  § 2 Sameiet skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 8 dager og maks 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

  Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

  Alle sameiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.

  Ved avstemming regnes flertallet etter sameiebrøken slik at hver seksjonseier stemmer i henhold til sin eierandel.

  § 3 Årsmøtet skal behandle de saker som fremkommer av innkallingen, dog minimum
  - Styrets årsberetning
  - Sameiets regnskap for foregående kalenderår og budsjett for inneværende kalenderår.
  - Valg av styre

  Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

  Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

  Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av årsmøtet blant de som er til stede.

  § 4 Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer. Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt for ett år av gangen. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av de 3 styremedlemmene er tilstede.

  § 5 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

  Innvendig vedlikehold: påhviler den enkelte seksjonseier

  Utvendig vedlikehold: påhviler sameiet i fellesskap.

  Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet eller andre arealer sameieren har enerett til å bruke.

  For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin eierbrøk.

  Dersom en seksjonseier/leier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig høye kostnader kan vedkommende seksjonseier pålegges å bære en større del av kostnadene. Slik endring kan fastsettes av årsmøtet med 2/3 flertall.

  § 6 Forsikring: Bygget forsikres av sameiet. Hver seksjonseier forsikrer inventar i egen seksjon.

  Uteareal: Hver seksjon disponerer en biloppstillingsplass utenfor egen seksjon ved opphold i seksjonen. Øvrig tomteareal skal være disponibelt til felles manøvreringsareal. Når det ikke er opphold i seksjonen, skal det ikke parkeres på eiendommen. Det skal ikke under noen omstendigheter lagres noe utendørs, og hele uteområdet skal holdes åpent for manøvreringsareal og brøyting.

  Sameiene/eierne har et felles ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur. Kostnadene for drift og vedlikehold av hele adkomstveien/infrastruktur fordeles likt på eiendommene.

  Det vises for øvrig til heftelser og rettigheter registrert i grunnboka, som angår VA-anlegg og veiretter.

  Profilering: Hver seksjon har nummerering over port. Det er for øvrig avsatt plass, b x h 1,5 x 1,8m, til felles infoskilt på endevegg mot innkjøringen. Infoskiltet administreres av sameiet. Egne reklameskilt over porter tillates ikke. Byggets fasader er fellesareal og skal være «rene» og enhetlige. Evt. tekniske installasjoner som varmepumper o.l. skal plasseres enhetlig iht. bestemmelser gjort av sameiet.

  § 7 Bygging/tiltak i en seksjon: Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Dersom størrelse på mesanin overstiger 20% av underliggende areal, må mesanin bygges iht. angivelse i FDV-dokumentasjon. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter, samt at offentlig søknad utarbeides og sendes der dette er nødvendig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

  Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene.

  § 8 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært årsmøte.

  Årsmøtet kan vedta at sameiet skal ha en forretningsfører og/eller revisor. Ved eierskifte kan forretningsfører/sameie kreve et eierskiftegebyr.

  § 9 For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr 65. Trådt i kraft 1. januar 2018.

  Vis hele listen Lukk listen

  Kontakt oss

  Loading...

  Takk for at du tar kontakt med oss!

  Vi vil besvare din henvendelse innen kort tid.

  Les hvordan andre bruker seksjonen sin her.

  En lagerseksjon er et mulighetsrom

  Noen har behov for et lager til bedriften sin, eller lagringsplass til bobilen, campingvogna eller båten. Andre drømmer om sitt eget hobbyverksted for å mekke, pusse eller snekre.

  Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte lagerrom med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger. Du tilpasser det til dine behov og dine drømmer.

  Les mer om oss her

  Kontakt oss

  Loading...

  Takk for at du tar kontakt med oss!

  Vi vil besvare din henvendelse innen kort tid.

  Les hvordan andre bruker seksjonen sin her.