Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Lagerseksjoner til salgs i Hønefoss!


På Nedre Kilemoen i Hønefoss har vi gleden av å presentere 16 selveide lagerseksjoner for salg.
Tomten vår ligger kun 7 minutter fra Hønefoss sentrum og 2 minutter fra E16.

Byggene deles inn i eierseksjoner med moduler på 72 m² BTA og størrelsene er fleksible innenfor aksesystemet; 72-144-216 m² osv.
Er du rask kan du også sikre deg uteareal som tilleggsdel til egen seksjon.

Parsell 1 | ca 220 m2 | kr 280 000,-
Parsell 2 | ca 160 m2 | kr 200 000,-
Parsell 8.1 | ca 300 m2 | tilleggesdel, seksjon 8
Parsell 9.1 | ca 280 m2 | tilleggesdel, seksjon 9

Gjør hverdagen enklere, kjøp et lager.
Frigjør plass, samtidig som du investerer i noe varig.

Forventet overakelse: Q4 2024

Klikk på "Meld interesse" under for å motta mer informasjon!

Meld interesse!

Hvem er Lagerseksjoner?

Lagerseksjoner AS holder til i Grimstad og er Norges største leverandør av selveide lagerseksjoner til privatpersoner og næringsdrivende. Vi har solgt over 1000 lagerseksjoner til fornøyde kjøpere på 21 ulike lokasjoner i Norge. Våre lagerseksjoner har høy kvalitet og vi skårer svært godt i kundeundersøkelser.

Lagerseksjonene leveres med:

 • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
 • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
 • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
 • hvert bygg er sikret med betongbrystning ca 100 cm opp på yttervegg

Ta gjerne kontakt med meg for hjelp

Nærmeste adresse er Kilemokroken 15, 3516 Hønefoss, Norge

Del av gnr. 50, bnr. 400, Ringerike kommune.

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.

Alle arealer er å betrakte som omtrentlige.
Bruttoareal bygg: ca 1350 m2 ,
Tomteareal: ca 6 000 m2,

Området er regulert til næringsformål, herunder lager.

 • Lagerseksjonene er isolerte og prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), godkjent til bruk som lager og garasje. Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 m. Underliggende dragere ligger i aksene. Betonggulvet er stålglattet og støvbundet.
 • Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer.
 • Bygget er dimensjonert for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m) og for temperatursone 5 - 15 C°. Veggene mellom seksjonene holder brannklasse EI30. Dette innebærer at veggene yter brannmotstand i minimum 30 minutter.
 • Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.
 • Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling og intern vannmåler for seksjonen er tilvalg.
 • Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør og enkel avtrekksvifte med fuktsensor. Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold. Egne strømmålere for seksjonen er plassert i teknisk rom.
 • Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.
 • Seksjonen(e) er ikke beregnet for varig opphold eller permanente arbeidsplasser.

Seksjonene selges som lager, uten ventilasjon og innredning. Det er seksjonseiers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller gjeldende regler og forskrifter.

Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter. Seksjonseier er ansvarlig for å undersøke om tiltaket er søknadspliktig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet.

Nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

Parkeringsplass til hver seksjon iht. sameiets vedtekter.

Flat, opparbeidet og asfaltert tomt, med unntak av område under høgspentlinjen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

Hele seksjonen betales ved overtagelsen. Overtagelse skjer etter nærmere avtale.

Kjøper må fremlegge finansieringsbekreftelse fra bank ved underskrift av endelig kjøpekontrakt.

I den utstrekning kjøper skulle ønske fordyrende eller andre løsninger eller utførelser, skal dette avtales særskilt mellom kjøper og selger, og kjøper er innforstått med at kostnadene ved dette kommer i tillegg til den faste prisen.

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

 • alle offentlige godkjenner for den prosjekterte bebyggelse foreligger
 • styret i Lagerseksjoner Øst AS beslutter bygging.

Kjøper og selger står fritt til å trekke seg fra inngått handel dersom ikke slike tillatelser er gitt innen frist. Selger plikter å sette i gang bygging innen rimelig tid etter gitt igangsettingstillatelse.

Selger tar forbehold om at byggets størrelse, og antall seksjoner kan øke dersom dispensasjon fra reguleringsplan innvilges.

Eiendommen forventes ferdigstilt ca 8 måneder etter byggestart. Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato i god tid før dette skjer og kjøper plikter også å overta tidligere dersom byggetiden blir kortere.

Estimert ferdigstillelse er Q4 2024.

  Kjøpesum inkluderer merverdiavgift. Mva. registrert selskap med mva.-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse motta en justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca. 10% av kjøpesummen.

  • Dokumentavgift til staten: 2,5% av seksjonens andel av tomteverdi.
  • Tinglysningsgebyr for skjøte: kr 525,-.

  Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar.

  Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

  Offentlig via private stikkledninger.

  Felleskostnader stipuleres til ca. 85 kr/kvm per år. Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.
  Sameiet er pliktig til å delta i Kilemokroken Veilag. Årlig velavgift for 2023 er kr 6.800,- pr tomt.

  Ikke oppgitt/ikke kjent.

  • Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.
  • Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.
  • Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.
  • Alle 3d-bilder/tegninger er å betrakte som illustrasjoner.

  Lagerseksjoner Øst AS, org.nr. 924 549 335

  Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

  § 1 Eierseksjonssameiets navn er Sameiet «XX. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen (gnr. XX, bnr. XX) i «XX» kommune med fellesanlegg av enhver art, herunder atkomst og parkering.

  Eiendommen er et næringssameie med «XX» seksjoner fordelt iht seksjoneringsbegjæringen.

  § 2 Sameiet skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av juni. Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 8 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

  Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

  Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Ved avstemming regnes flertallet etter sameiebrøken slik at hver seksjonseier stemmer i henhold til sin eierandel.

  § 3 Sameiemøtet skal behandle de saker som fremkommer av innkallingen, dog minimum

  • Styrets årsberetning
  • Sameiets regnskap for foregående kalenderår og budsjett for inneværende kalenderår.
  • Valg av styre

  Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

  Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

  Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede.

  § 4 Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer. Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt for ett år av gangen. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av de 3 styremedlemmene er tilstede.

  § 5 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

  Innvendig vedlikehold: påhviler den enkelte seksjonseier.

  Utvendig vedlikehold: påhviler sameiet i fellesskap.

  Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet eller andre arealer sameieren har enerett til å bruke.

  For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin eierbrøk. Dersom en seksjonseier/leier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig høye kostnader kan vedkommende seksjonseier pålegges å bære en større del av kostnadene. Slik endring kan fastsettes av sameiemøtet med 2/3 flertall.

  Forsikring: Bygget forsikres av sameiet. Hver seksjonseier forsikrer inventar i egen seksjon.

  Uteareal: Hver seksjon disponerer en biloppstillingsplass utenfor egen seksjon ved opphold i seksjonen. Øvrig tomteareal skal være disponibelt til felles manøvreringsareal. Når det ikke er opphold i seksjonen skal det ikke parkeres på eiendommen. Det skal ikke under noen omstendigheter lagres noe utendørs, og hele uteområdet skal holdes åpent for manøvreringsareal og brøyting.

  Areal langs tomtegrense mot tilstøtende byggetrinn fungerer som felles trafikkareal.

  Sameiene/eierne av tilstøtende byggetrinn har et felles ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur. Kostnadene for drift og vedlikehold av hele adkomstveien/infrastruktur fordeles likt på de aktuelle eiendommene.

  Sameiet er pliktig til å delta i Kilemokroken Veilag. SAT Gruppen AS er forretningsfører for veilaget. Veilaget er etablert og har ansvar for felles vedlikehold og drift av vei, snøbrøyting og veilys for Kilemokroken. Årlig velavgift er for 2023 kr 6.800,- pr tomt.

  Profilering: Hver seksjon har nummerering over port. Det er for øvrig avsatt plass, b x h =1,5 x 1,8m, til felles infoskilt på endevegg mot innkjøringen. Infoskiltet administreres av sameiet. Egne reklameskilt over porter tillates ikke. Byggets fasader er fellesareal og skal være «rene» og enhetlige. Evt tekniske installasjoner som varmepumper o.l. skal plasseres enhetlig iht bestemmelser gjort av sameiet.

  § 6 Bygging/tiltak i en seksjon: Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er lagt til rette for at seksjonene kan få mesanin og toalettrom. Dersom størrelse på mesanin overstiger 20% av underliggende areal, må mesanin bygges iht. angivelse i FDV-dokumentasjon. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter, samt at offentlig søknad utarbeides og sendes der dette er nødvendig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

  Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene.

  § 7 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært sameiermøte.

  Sameiermøtet kan vedta at sameiet skal ha en forretningsfører og/eller revisor. Ved eierskifte kan forretningsfører/sameie kreve et eierskiftegebyr.

  § 8 For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr 65. Trådt i kraft 1. januar 2018.

  Vis hele listen Lukk listen

  Kontakt oss

  Loading...

  Takk, for at du tar kontakt med oss!

  Vi har mottatt din henvendelse.

  Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:
  Om oss


  En lagerseksjon er et mulighetsrom

  Noen har behov for et lager til bedriften sin, eller lagringsplass til bobilen, campingvogna eller båten. Andre drømmer om sitt eget hobbyverksted for å mekke, pusse eller snekre.

  Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte lagerrom med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger. Du tilpasser det til dine behov og dine drømmer.

  Les mer om oss her

  Kontakt oss

  Loading...

  Takk for at du tar kontakt med oss!

  Vi har mottatt din henvendelse.

  Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:

  Om oss