Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Lagerseksjoner til salgs i Hønefoss!

Salget av 10 selveide lagerseksjoner på Nedre Kilemoen, Hønefoss har startet!
Sentral beliggenhet i næringsområde i vekst - kun 7 minutter fra Hønefoss sentrum og 2 minutter fra E16.

Lagerseksjonene leveres med standardstørrelser på 72 kvm. Det er mulig å kjøpe større arealer ved å slå sammen flere seksjoner. Hver seksjon er selveid og det opprettes et eget sameie for hvert bygg. Lagerseksjonene har et fleksibelt bruksområde og er ideelle for opplag av båt, campingvogn, bobil, som hobbyverksted eller lagerplass.

Fellesnevneren blant kjøperene våre er ofte interessen for bil, båt, motor og caravan.
Erfaringsmessig blir det et sosialt og trivelig miljø seksjonseierne i mellom.

Er du rask kan du også sikre deg uteareal som tilleggsdel til egen seksjon.

Parsell 1 | ca 220 m2 | kr 280 000,-
Parsell 2 | ca 300 m2 | kr SOLGT
Parsell 3 | ca 280 m2 | kr RESERVERT
Parsell 4 | ca 160 m2 | kr RESERVERT

Gjør hverdagen enklere, kjøp et lager.
Frigjør plass, samtidig som du investerer i noe varig.

Forventet overtakelse: Q1 2025

Klikk på "Meld interesse" for å bli kontaktet og motta mer informasjon!

Meld interesse!

Hvem er Lagerseksjoner?

Lagerseksjoner AS holder til i Grimstad og er Norges største leverandør av selveide lagerseksjoner til privat personer og næringsdrivende. Vi har solgt over 1000 lagerseksjoner til fornøyde kjøpere på 21 ulike lokasjoner i Norge. Våre lagerseksjoner har høy kvalitet og vi skårer svært godt i kundeundersøkelser.

Lagerseksjonene leveres med:

 • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
 • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
 • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
 • hvert bygg er sikret med betongbrystning ca 100 cm opp på yttervegg (dette er svært viktig for å unngå slitasjeskader på vegg over tid)

Hva er en lagerseksjon:

 • Selveid lager i egen seksjon i felles bygg. Sameiet drifter hvert enkelt bygg – du kjøper bare selve seksjonen.
 • Ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted, lagerplass. Seksjonene har også god plass til utstyr og verktøy.
 • Standardstørrelser på 72 og 144 kvm BTA (mulig å slå sammen 2 stk 72 kvm til en 144 kvm – eller øke fra 144 til 216, 288, 360 osv. 72 kvm er minste nedre størrelse)
 • isolerte
 • fleksible på størrelse og type bruk

Ta gjerne kontakt med meg for hjelp

Einar Kolstad

Einar Kolstad

Salgs- og markedssjef

Kilemokroken 9, 3516 Hønefoss, Norge

Del av gnr. 50, bnr. 400, Ringerike kommune.

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.

Alle arealer er å betrakte som omtrentlige.
Bruttoareal bygg: ca 1640 m2 ,
Tomteareal: ca 6 000 m2,

Området er regulert til næringsformål, industri/lager.

 • Lagerseksjonene er isolerte og prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), godkjent til bruk som lager og garasje. Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 m. Underliggende dragere ligger i aksene. Betonggulvet er stålglattet og støvbundet.
 • Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer.
 • Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.
 • Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling og intern vannmåler for seksjonen er tilvalg.
 • Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør og enkel avtrekksvifte med fuktsensor. Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold. Egne strømmålere for seksjonen er plassert i teknisk rom.
 • Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Seksjonene selges som lager, uten ventilasjon og innredning. Det er seksjonseiers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller gjeldende regler og forskrifter.

Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter. Seksjonseier er ansvarlig for å undersøke om eventuelle tiltak er søknadspliktig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet.

Nummerering over porter. Mulighet for profilering av egen virksomhet iht. sameiets vedtekter.

Parkeringsplass til hver seksjon iht. sameiets vedtekter.

Flat og opparbeidet tomt, med unntak av område under høgspentlinjen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

Hele seksjonen betales ved overtagelsen. Overtagelse skjer etter nærmere avtale.

Kjøper må fremlegge finansieringsbekreftelse fra bank ved underskrift av endelig kjøpekontrakt.

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

 • alle offentlige godkjenner for den prosjekterte bebyggelse foreligger
 • styret i Lagerseksjoner Øst AS beslutter bygging.

Kjøper og selger står fritt til å trekke seg fra inngått handel dersom ikke slike tillatelser er gitt innen frist. Selger plikter å sette i gang bygging innen rimelig tid etter gitt igangsettingstillatelse ogstyregodkjenning.

Eiendommen forventes ferdigstilt ca 8 måneder etter byggestart. Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato i god tid før dette skjer og kjøper plikter også å overta tidligere dersom byggetiden blir kortere.

Estimert ferdigstillelse er Q1 2025.

  Kjøpesum inkluderer merverdiavgift. Mva. registrert selskap med mva.-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse motta en justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca. 10% av kjøpesummen.

  • Dokumentavgift til staten: 2,5% av seksjonens andel av tomteverdi.
  • Tinglysningsgebyr for skjøte: kr 525,-.

  Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar.

  Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

  Offentlig via private stikkledninger.

  Felleskostnader stipuleres til ca. 85 kr/kvm per år. Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.
  Sameiet er pliktig til å delta i Kilemokroken Veilag. Årlig velavgift for 2023 er kr 6.800,- pr tomt.

  Ikke oppgitt/ikke kjent.

  • Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.
  • Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.
  • Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.
  • Alle 3d-bilder/tegninger er å betrakte som illustrasjoner.

  Lagerseksjoner Øst AS, org.nr. 924 549 335

  Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

  § 1 Eierseksjonssameiets navn er «Sameiet Kilemokroken 9». Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen (gnr. 50, bnr. 400) i Ringerike kommune med fellesanlegg av enhver art, herunder atkomst og parkering.

  Eiendommen er et næringsseksjonsameie med 19 seksjoner fordelt iht. seksjoneringsbegjæringen.

  § 2 Sameiet skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av juni. Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 8 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

  Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

  Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Ved avstemming regnes flertallet etter sameiebrøken slik at hver seksjonseier stemmer i henhold til sin eierandel, dog slik at én eier ikke kan få alminnelig flertall alene.

  § 3 Sameiermøtet skal behandle de saker som fremkommer av innkallingen, dog minimum:

  • Sameiets regnskap for foregående kalenderår og budsjett for inneværende kalenderår.
  • Valg av styre

  Eventuell årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

  Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

  Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede.

  § 4 Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer. Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt for ett år av gangen. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av de 3 styremedlemmene er til stede og styret signerer for sameiet med styreleder og to styremedlemmer i felleskap

  § 5 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

  Vedlikehold innvendig: påhviler den enkelte seksjonseier

  Vedlikehold port og dør: påhviler den enkelte seksjonseier

  Vedlikehold utvendig: påhviler sameiet i fellesskap.

  Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet eller andre arealer sameieren har enerett til å bruke.

  For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin eierbrøk.

  Dersom en seksjonseier/leier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig høye kostnader kan vedkommende seksjonseier pålegges å bære en større del av kostnadene. Slik endring kan fastsettes av sameiet med 2/3 flertall.

  Forsikring: Bygget, som levert ved overtakelse, forsikres av sameiet. Hver seksjonseier forsikrer selv tiltak, inventar og innredning i egen seksjon. Ved skader der det er åpenbart at bare en seksjon er berørt, eller skaden er forårsaket av en seksjonseier, dekkes forsikringens egenandel av denne seksjonseieren.

  Uteareal: Hver seksjon disponerer biloppstillingsplass(er) langs fasaden utenfor egen seksjon som angitt på situasjonsplan. Dersom det er fellesparkering på sameiets tomt, er det opp til styret å regulere bruken av disse i samråd med seksjonseierne. Øvrig tomteareal skal være disponibelt til felles manøvreringsareal. Dersom en seksjonseier ønsker å benytte sameiets tomt utenfor egen seksjon for en kortere periode (inntil 1 mnd.), og dette ikke er til hinder, sjenanse eller ulempe for andre, skal bruk og omfang godkjennes av styret. For periode utover en måned må bruk og omfang godkjennes av sameiet med 2/3 flertall.

  Unntak fra dette er inngjerdet område som er angitt som tilleggsdel, som disponeres fritt av den tilhørende seksjonen. Sameiet skal imidlertid gis nødvendig adkomst til dette området for vedlikehold av tak og fasade.

  Areal langs tomtegrense mot tilstøtende byggetrinn fungerer som felles trafikkareal jf. seksjoneringsbegjæringen.

  Sameiene/eierne av tilstøtende byggetrinn har et felles ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur. Kostnadene for drift og vedlikehold av hele adkomstveien/infrastruktur fordeles likt på de aktuelle eiendommene.

  Dersom drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur administreres av et veilag, plikter sameiet å delta i dette.

  Profilering: Hver seksjon har nummerering ved port. Byggets fasader er fellesareal og skal være «rene» og enhetlige. Skilting og evt. tekniske installasjoner som varmepumper o.l. skal plasseres enhetlig iht. bestemmelser gjort av sameiet.

  § 6 Bygging/tiltak i en seksjon: Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er lagt til rette for at seksjonene kan innredes med kontor el. på mesanin. Dersom mesanin innredes med kontor el. må seksjonseier påse at dette gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter, samt at nødvendige søknader sendes til rette instanser.

  Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene.

  § 7 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært sameiermøte. Sameiermøte kan vedta at sameiet skal ha en forretningsfører og/eller revisor. Ved eierskifte kan forretningsfører/sameie kreve et eierskiftegebyr.

  § 8 For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr 65. Trådt i kraft 1. januar 2018 med senere endringer.

  Vis hele listen Lukk listen

  Kontakt oss

  Loading...

  Takk, for at du tar kontakt med oss!

  Vi har mottatt din henvendelse.
  Vi opplever fra tid til annen at e-post fra oss havner i spam/søppelpost - sjekk gjerne denne mappen.

  Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:
  Om oss


  En lagerseksjon er et mulighetsrom

  Noen har behov for et lager til bedriften sin, eller lagringsplass til bobilen, campingvogna eller båten. Andre drømmer om sitt eget hobbyverksted for å mekke, pusse eller snekre.

  Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte lagerrom med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger. Du tilpasser det til dine behov og dine drømmer.

  Les mer om oss her

  Kontakt oss

  Loading...

  Takk for at du tar kontakt med oss!

  Vi har mottatt din henvendelse.

  Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:

  Om oss