Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Kombinasjonslokaler, Nedre Kilemoen, Hønefoss

Nye kombinasjonslokaler til salgs på Kilemoen - byggestart august!

Nå har du muligheten til å sikre deg ditt eget kombinasjonslokale i sentralt beliggende næringsområde i Hønefoss.

Kombinasjonslokalene har et fleksibelt bruksområde og er ideelle for små og mellomstore bedrifter som har behov for lager eller produksjonslokaler med administrasjonsdel/kontor.

Transaksjonen skjer som salg av alle aksjene i et aksjeselskap som eier, og har hjemmel til den aktuelle seksjonen. Det tilkommer derfor ingen dokumentavgift.

Beliggenhet:

Tomten har en meget sentral plassering, kun 7 minutter fra Hønefoss sentrum, 2 minutter fra E16 og 60 minutter fra Oslo.

Størrelser og priser:

147 kvm i 1. etg og ca 65 kvm på messanin i hulldekke, totalt 212 kvm BTA.

Kun 5 tilgjengelige - pris kr 3 200 000,- inkl. mva - mulighet for direktefradrag mva!

Vil du vite mer eller inngå avtale? Ta kontakt eller meld interesse!

Meld interesse!


Var det ikke dette du lette etter? Sjekk ut våre ordinære lagerseksjoner på Hønefoss her!

Hvem er Lagerseksjoner?

Lagerseksjoner AS holder til i Grimstad og er Norges største leverandør av selveide lagerseksjoner og kombinasjonslokaler til privat personer og næringsdrivende. Vi har solgt over 1000 lagerseksjoner til fornøyde kjøpere på 25 ulike lokasjoner i Norge. Våre lagerseksjoner har høy kvalitet og vi skårer svært godt i kundeundersøkelser.

Kombinasjonslokalene leveres med:

 • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
 • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
 • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
 • isolert bygg m/radonsperre
 • egne biloppstillingsplass(er) utenfor hver seksjon
 • vindusflater som tilfredstiller arbeidsmiljølovens krav til dagslys

Ta gjerne kontakt med meg for hjelp

Einar Kolstad

Einar Kolstad

Salgs- og markedssjef

Kilemokroken 9, 3516 Hønefoss

Del av gnr. 50, bnr. 400, Ringerike kommune.

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.

Bruttoareal bygg er ca. 1640 m².
Tomteareal er ca. 6 da.

Området er regulert til næringsformål, industri/lager.

Kombinasjonslokalene er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), omsøkt til bruk som lager og kontor.
Mesanin er forberedt for innredning av kontorer (forutsetter egen søknad).
Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 m. Underliggende dragere ligger i aksene.
Betonggulvet har radonsperre, er isolert, stålglattet og støvbundet.

Mesaninene utføres med betong hulldekker og bæresystem i stål med bjelker og søyler.

Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål.
Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer. Ved innredning av mesanin kreves det ytterligere isolering og ventilasjon.

Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 5 kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør.
Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold. Egne strømmålere for hver seksjon er plassert i teknisk rom. Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Seksjonene selges som kombinasjonslokaler, men uten ventilasjon og innredning. Forberedt for innredning av kontor på mesanin.
Det er seksjonseiers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk og eventuelle tiltak tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter.

Seksjonseier er ansvarlig for å undersøke om eventuelle tiltak er søknadspliktig. Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet. Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet.

Nummerering ved porter. Mulighet for profilering av egen virksomhet iht. sameiets vedtekter.

To parkeringsplasser langs fasade utenfor egen seksjon.

Flat og opparbeidet tomt, med unntak av område under høgspentlinjen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

Transaksjonen skjer som salg av alle aksjene i et aksjeselskap som eier, og har hjemmel til den aktuelle seksjonen. Det tilkommer derfor ingen dokumentavgift.

Hele aksjekjøpet betales ved overtagelsen.

Kjøper må fremlegge finansieringsbekreftelse fra bank ved underskrift av kjøpsbekreftelse.

Eiendommen forventes ferdigstilt ca. 8 måneder etter byggestart. Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato i god tid før dette skjer, og kjøper plikter også å overta tidligere dersom bygge-tiden blir kortere.

 • Tinglysningsgebyr for pant: kr 585,-.

Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar og innredning.

Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

Offentlig via private stikkledninger.

Felleskostnader stipuleres til ca. 95 kr/kvm per år. Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, andel av medlemskap i veilag, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.

Ikke oppgitt/ikke kjent.

 • Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.
 • Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.
 • Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.
 • Alle 3d-bilder/tegninger er å betrakte som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke er inkludert i leveransen.

Lagerseksjoner Øst AS, org.nr. 924 549 335

Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

§ 1 Eierseksjonssameiets navn er «Sameiet Kilemokroken 9». Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen (gnr. 50, bnr. 400) i Ringerike kommune med fellesanlegg av enhver art, herunder atkomst og parkering.

Eiendommen er et næringsseksjonsameie med 19 seksjoner fordelt iht. seksjoneringsbegjæringen.

§ 2 Sameiet skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av juni. Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst 8 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Ved avstemming regnes flertallet etter sameiebrøken slik at hver seksjonseier stemmer i henhold til sin eierandel, dog slik at én eier ikke kan få alminnelig flertall alene.

§ 3 Sameiermøtet skal behandle de saker som fremkommer av innkallingen, dog minimum:

 • Sameiets regnskap for foregående kalenderår og budsjett for inneværende kalenderår.
 • Valg av styre

Eventuell årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede.

§ 4 Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer. Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt for ett år av gangen. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av de 3 styremedlemmene er til stede og styret signerer for sameiet med styreleder og to styremedlemmer i felleskap

§ 5 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

Vedlikehold innvendig: påhviler den enkelte seksjonseier

Vedlikehold port og dør: påhviler den enkelte seksjonseier

Vedlikehold utvendig: påhviler sameiet i fellesskap.

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet eller andre arealer sameieren har enerett til å bruke.

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin eierbrøk.

Dersom en seksjonseier/leier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig høye kostnader kan vedkommende seksjonseier pålegges å bære en større del av kostnadene. Slik endring kan fastsettes av sameiet med 2/3 flertall.

Forsikring: Bygget, som levert ved overtakelse, forsikres av sameiet. Hver seksjonseier forsikrer selv tiltak, inventar og innredning i egen seksjon. Ved skader der det er åpenbart at bare en seksjon er berørt, eller skaden er forårsaket av en seksjonseier, dekkes forsikringens egenandel av denne seksjonseieren.

Uteareal: Hver seksjon disponerer biloppstillingsplass(er) langs fasaden utenfor egen seksjon som angitt på situasjonsplan. Dersom det er fellesparkering på sameiets tomt, er det opp til styret å regulere bruken av disse i samråd med seksjonseierne. Øvrig tomteareal skal være disponibelt til felles manøvreringsareal. Dersom en seksjonseier ønsker å benytte sameiets tomt utenfor egen seksjon for en kortere periode (inntil 1 mnd.), og dette ikke er til hinder, sjenanse eller ulempe for andre, skal bruk og omfang godkjennes av styret. For periode utover en måned må bruk og omfang godkjennes av sameiet med 2/3 flertall.

Unntak fra dette er inngjerdet område som er angitt som tilleggsdel, som disponeres fritt av den tilhørende seksjonen. Sameiet skal imidlertid gis nødvendig adkomst til dette området for vedlikehold av tak og fasade.

Areal langs tomtegrense mot tilstøtende byggetrinn fungerer som felles trafikkareal jf. seksjoneringsbegjæringen.

Sameiene/eierne av tilstøtende byggetrinn har et felles ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur. Kostnadene for drift og vedlikehold av hele adkomstveien/infrastruktur fordeles likt på de aktuelle eiendommene.

Dersom drift og vedlikehold av felles adkomstvei med tilhørende felles infrastruktur administreres av et veilag, plikter sameiet å delta i dette.

Profilering: Hver seksjon har nummerering ved port. Byggets fasader er fellesareal og skal være «rene» og enhetlige. Skilting og evt. tekniske installasjoner som varmepumper o.l. skal plasseres enhetlig iht. bestemmelser gjort av sameiet.

§ 6 Bygging/tiltak i en seksjon: Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er lagt til rette for at seksjonene kan innredes med kontor el. på mesanin. Dersom mesanin innredes med kontor el. må seksjonseier påse at dette gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter, samt at nødvendige søknader sendes til rette instanser.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene.

§ 7 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært sameiermøte. Sameiermøte kan vedta at sameiet skal ha en forretningsfører og/eller revisor. Ved eierskifte kan forretningsfører/sameie kreve et eierskiftegebyr.

§ 8 For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr 65. Trådt i kraft 1. januar 2018 med senere endringer.

Vis hele listen Lukk listen

Friheten ved å eie

Friheten ved å eie

Ove hadde drevet bensinstasjoner i 24 år, da han for et par år siden bestemte seg for å finne på noe helt nytt. Den fingernemme og praktisk anlagte gründeren etablerte Arendal Eiendomsservice med vaktmestertjenester og maskinutleie.

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi vil besvare din henvendelse innen kort tid.

Les hvordan andre bruker seksjonen sin her.

Et kombinasjonslokale er et mulighetsrom

Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte kombinasjonslokaler med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger.

Du tilpasser det selv til din virksomhets behov.

Les mer om oss her

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi vil besvare din henvendelse innen kort tid.

Les hvordan andre bruker seksjonen sin her.